Aktuellt

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med januari 2019 skall alla arbetsgivare redovisa bruttolön samt avdragen skatt per anställd varje månad. Företag med fler än 16 anställda som behöver ha personalliggare har redovisat på individnivå sedan juli 2018.

Det kan vara bra att tänka på att ditt företags lönesystem är uppdaterat för att hantera redovisning på individnivå och att dina lönehanteringsrutiner stämmer överens med det nya sättet att redovisa.

__________________________________________________________

Omkring den 12:e varje månad

F-skatt ska vara bokförd på skattekontot

Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska vara bokförda på skattekontot och för företag med högst 40 miljoner ska arbetsgivardeklarationen kommit in till Skatteverket.

Momsdeklarationen för företag som har en omsättning på högst 40 miljoner och som redovisar moms varje månad ska kommit in till Skatteverket.

Undantaget är januari och augusti, då redovisar man omkring den 17:e.

__________________________________________________________

Nyheter för dig som arbetsgivare

Från och med den 1 augusti 2015 är det förändrade regler för sociala avgifter.
Ändringen berör dig som har anställda som är födda 1990 eller senare.

De sociala avgifterna för dessa personer är numera 25,46 procent.

Arbetsgivaravgifterna för anställda födda 1949 eller tidigare är fortfarande 10,21 procent.

Du kan läsa mer om detta på www.skatteverket.se.

__________________________________________________________

K2 eller K3

Från och med 1 januari 2014 är det dags att välja om man ska följa regelverket K2 eller K3.

K2 är den förenklade varianten som passar mindre företag med enkel verksamhet. Det finns en strikt mall för hur årsredovisningen ska se ut och hur man ska värdera tillgångar och skulder.

K3 är huvudregelverket och passar större företag med mer komplex verksamhet. Kanske finns det egenupparbetade immateriella tillgångar, en post som inte är tillåten i regelverket K2.

Kontakta oss gärna för rådgivning.

__________________________________________________________

Ändrade regler för dig med ettårsmoms

2 maj 2013 var sista gången som momsen redovisades i inkomstdeklarationen. Momsen ska numera enligt den nya skatteförfarandelagen redovisas i en separat momsdeklaration.Deklarationen samt eventuell inbetalning, ska vara Skatteverket tillhanda senast två månader efter utgånget räkenskapsår.

Exempelvis om ditt räkenskapsår slutar 2013-04-30 så ska deklaration och inbetalning vara Skatteverket tillhanda 26 juni 2013.

__________________________________________________________

Nya deklarationstidpunkter för företag

Från och med beskattningsåret 2013 får juridiska personer fyra olika inlämningstidpunkter för sina inkomstdeklarationer. Räkenskapsåret styr när företaget ska lämna in sin deklaration. Det innebär att deklarationen ska lämnas sex månader efter räkenskapsårets slut.

I mitten av september ska företag med bokslutsdatum per 2013-04-30 fått sin deklarationsblankett.

De nya deklarationstidpunkterna påverkar även när kvarskatten ska vara inbetald och när slutskattebeskedet kommer.

__________________________________________________________

Skattereduktion för gåvor lämnade av privatperson

Fr.o.m. 1 januari 2012 kan privatpersoner under vissa förutsättningar erhålla skattereduktion för gåvor.

Förutsättningarna ser ut enligt följande:

 • Gåvogivaren måste ha fyllt 18 år innan utgången av beskattningsåret
 • Gåvogivaren måste vara obegränsat skattskyldig i Sverige någon del av beskattningsåret
 • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket, lista finns här.
 • Varje gåva måste uppgå till minst 200 kr
 • Gåvorna måste uppgå till minst 2 000 kr under ett år
 • Endast penninggåvor

Uppfylls dessa förutsättningar medges skattereduktion om 25 % av gåvobeloppet, dock max 1 500 kr per person och år. Maxbeloppet som ger skattereduktion är 6 000 kr på ett år.

Hur får man då skattereduktionen?
Gåvomottagaren är skyldiga att lämna kontrolluppgift för dessa gåvor, varför underlaget kommer att vara förtryckt i din inkomstdeklaration.

__________________________________________________________

Vårpropositionen 2012

Regeringen lämnade vårpropositionen i april. Propositionen innehåller förslag och riktlinjer för regeringens ekonomiska politik och budgetpolitik.

Några av de intressanta frågor som behandlas är följande:

Sänkt bolagsskatt

Dagens bolagsskatt på 26,3% föreslås sänkas till 25,3% fr.o.m. räkenskapsår som påbörjas1 januari 2013 eller senare.
I och med detta föreslås även en motsvarande sänkning av expansionsfondsskatten för enskild näringsverksamhet och handelsbolag.

Sänkt fastighetsavgift för hyreshusenheter

Det föreslås en sänkning av den kommunala fastighetsavgiften för hyreshusenheter fr.o.m. kalenderåret 2013. Förslaget är att sänka beloppet per bostadslägenhet till 1 198 kr för 2013 samt att beloppet som används i jämförelse sänks från 0,4% till 0,3% av taxeringsvärdet.

__________________________________________________________

Nyheter hösten / vintern

Riksdagen har bl.a. antagit de förslag som regeringen lagt fram i höstens budgetproposition avseende:

 • Skatteförfarandet koncentreras till Skatteförfarandelagen
 • Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster
 • Förändringar i 3:12-regelverket
 • Nya regler om miljöbilar
 • Sparande i investeringssparkonto resp investeringsfonder

Detta och lite till gick vi igenom vid kundträffen 2011-12-05. Klicka här för att ladda hem åhörarkopia från kundträffen. 

__________________________________________________________

Höstbudgeten 2011

Förenklingsregeln blir mer gynnsam vid utdelning enligt 3:12-reglerna. Maxbeloppet höjs från 2,5 inkomstbasbelopp (inkomstår 2011: 127 750 kr) till 2,75 ibb (inkomstår 2012: 143 275 kr).

Enskilda näringsidkare får del av lättnaden genom höjd räntefördelningsränta.

Det ska även göras förenklingar i den så kallade expertskatten.

Avdragsrätten för forskning och utveckling ska utökas då man anser att dagens tillämpning av reglerna är för strikt.

________________________________________________________________

Det har presenterats få nyheter under sommaren. Här kommer ett kort utdrag.

Avvaktan med skattesänkningar

Regeringen har beslutat att avvakta med det femte jobbskatteavdraget pga det oroliga ekonomiska läget i världen. Detsamma gäller för den planerade höjningen av brytpunkten för statlig skatt samt sänkning av skatt för pensionärer.

Sänkt restaurangmoms

Som en del i regeringens satsning i att få unga i arbete ska restaurangmomsen minskas från 25% till 12%.

Ny revisionsberättelse

I och med övergången från RS (Revisionstandard i Sverige) till ISA (International Standard of Audit) kommer revisionsberättelsen få en ny utformning. Detta gäller för räkenskapsår startade1 januari 2011eller senare.

Tips!

BFN ger ut en handledning, ”Att föra bok” (klicka på länken för gratis nedladdning), med råd och tips till nystartade företagare om hur en välskött bokföring bör se ut.

________________________________________________________________

Förslag i höstens budgetproposition

Samtliga förändringar föreslås träda ikraft från 1 januari 2012.

Förslag till förändringar i 3:12-reglerna

Höjt schablonbelopp i förenklingsregeln
Schablonbeloppet höjs från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp (för inkomstår 2012: 52 100 kr x 2,5 = 130 250 kr, 52 100 kr x 2,75 = 143 275 kr). Detta medför en ökning om 13 025 kr.

Idag används förenklingsregeln i ungefär 75% av de drygt 300 000 K10:or som lämnas in vid deklarationstillfället. Det beräknas att ytterligare 2 500 fåmansdelägare kommer att använda sig av förenklingsregeln efter denna förändring.

Stopp för upplägg med flera aktiebolag

En andelsägare får använda sig av förenklingsregeln vid beräkning av årets gränsbelopp i ett enda företag. Detta för att förhindra att samma person startar flera aktiebolag och kan ta ut utdelning motsvarande den som förenklingsregeln medger i respektive aktiebolag.

Stopp för upplägg med tillfälliga kapitaltillskott
Underlaget för årets gränsbelopp ska minskas med kapitaltillskott som lämnats under de två närmaste beskattningsåren. Dessa inte varaktiga kapitaltillskott kommer då inte att ligga till grund för gränsbelopp under beskattningsåret.

Stopp för upplägg med lönebolag
Bara ersättningar som betalats ut under den tid då aktiebolaget har ägts ska räknas med i det lönebaserade utrymmet. Detta för att förhindra att aktiebolag med endast aktiekapital och höga löneunderlag förvärvas strax före årsskiftet, i syfte att få upp löneunderlagen.

Tips!

Skatteverket har på sin hemsida en sammanställning över viktiga belopp och procentsatser för 2011. Sammanställningen finns på Skatteverkets hemsida. Klicka på länken för att komma till Belopp och procent.

Förenklade redovisningsregler

Följande tilläggsupplysningar slopas i årsredovisningen:

 • Uppgifter om anställdas frånvaro.
 • Uppgift om fastigheters taxeringsvärde.
 • I mindre företag behöver man inte längre särredovisa löner och andra ersättningar samt pensioner på ledande befattningshavare respektive övriga anställda.

Utöver dessa förändringar har ytterligare förenklingar / valmöjligheter getts:

 • Mindre företag får mer generell rätt att upprätta resultat- och balansräkning i förkortad form.
 • Begränsningen med endast tre brutna räkenskapsår tas bort. Ett brutet räkenskapsår ska även i fortsättningen påbörjas den första dagen i en kalendermånad och omfatta tolv månader.
 • Fler företag får använda sig av kontantmetoden. Alla företag, med undantag för finansiella företag, vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst tre miljoner kronor får använda sig av kontantmetoden.
 • Arkiveringstiden för räkenskapsinformation sänks från tio till sju år. Tänk dock på att visst material ändå bör eller ska sparas längre än sju år.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 december 2010.

Små aktiebolag ska få välja om bolaget ska ha revisor

Beslut har tagits om att mindre aktiebolag ska kunna välja om de vill få sina räkenskaper reviderade av revisor. Valmöjligheten står öppen för privata aktiebolag som överskrider maximalt ett av följande värden:

 • 3 anställda
 • 1,5 mkr i tillgångar
 • 3 mkr i nettoomsättning

Lagändringen träder i kraft 1/11 2010. Årsredovisningen för det innevarande räkenskapsåret måste dock fortfarande revideras.

Sänkning av aktiekapitalet

Gränsen för lägsta aktiekapital är sänkt från 100 000 kr till 50 000 kr. Sänkningen gäller för nya såväl som för befintliga aktiebolag. Regeländringen trädde i kraft 1/4 2010.

Höjning av basbeloppen

Prisbasbeloppet för 2011 höjs från 42 400 kr till 42 800 kr, en återgång till 2009 års belopp. Detta belopp används bl.a. till att beräkna bilförmån och skattefria traktamenten. Inkomstbasbeloppet för 2011 höjs från 51 100 kr till 52 100 kr. Detta belopp används bl.a. till att beräkna gränsbelopp för lågbeskattad utdelning för fåmansföretag.

Klicka här för äldre nyheter